Väikeäri nutivalve turvagarantii

G4S Väikeäri Nutivalve turvagarantii tingimused
Kehtivad alates 01.02.2024

1. Turvagarantii
1.1 Täitja tagab, et valveobjektil on turvagarantii vastavalt valveobjekti turvagarantii tingimustele.
1.2 Turvagarantii kehtib ainult Täitja Väikeäri nutivalve teenuse klientidele, kelle valveobjektile paigaldatud tööle rakendatud häireseadmestik edastab valveobjektile sissetungimise korral häiresignaali Täitja juhtimiskeskusesse ning kelle valveleping sisaldab Täitja patrullekipaaži reageerimist valveobjektilt tulnud häiretele.
1.3 Turvagarantii kehtib ainult valvelepingu kehtivusajal toimunud vargusjuhtumite suhtes ning ajal, mil turvagarantii on jõus.

2. Mõisted
2.1 Täitja on AS G4S Eesti.
2.2 Tellija on valveobjekti turvagarantii tingimustele vastav AS G4S Eesti valveteenuse klient.
2.3 Turvagarantii on Tellijale kahjude hüvitamine valveobjekti vargusjuhtumi korral vastavalt Tingimustele.
2.4 Valveobjekt on valvelepingus valveobjektina nimetatud hoone või hoone reaalosa. Hoone on seaduslik maaga püsivalt ühendatud välispiiretega ehitis. Hoone reaalosaks on tegelikkuses ehituslikult piiritletud ruum hoones, koos hoone kandevseintest ja -lagedest sissepoole jäävate konstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseviimistlusega, millest on sõltuv ainult kindlustatud ruumide valdaja.
2.5 Valveleping on Tellija ja Täitja vaheline valveobjekti vallas- või kinnisvara valve ja kaitse leping, mis sisaldab Täitja patrullekipaaži reageerimist valveobjektilt tulnud häiretele.
2.6 Vallasvara on valveobjektil asuv vara. Näiteks kontoritehnika, mööbel, väikevahendid, seadmed, kaubad. Kindlustatud ei ole väljaspool valveobjekti asuv vara.
2.7 Kaitstav vara on valveobjektiks olev hoone või hoone reaalosa ning selles asuv vallasvara.
2.8 Vargusjuhtum on valveobjekti osade või selles asuva vallasvara vargus ja varguse käigus tehtud kahjustused kaitstavale varale. Varguseks loetakse eseme äravõtmist kolmanda isiku poolt selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil. Hüvitatakse ka kulutused varguse katse käigus kahjustatud kaitstava vara parandamiseks. Varguse katseks loetakse ebaõnnestunud vargust, mille käigus ühtki eset ära ei võetud. Ei hüvitata klaasikahjusid, kui kahjustada saab ainult klaaspind ning valveobjektilt midagi ei varastatud.
2.9 Täitja patrullekipaaži reageerimine on valveobjektilt häiresignaali saabumisel valveobjektile häire põhjuse välja selgitamiseks Täitja poolt patrullekipaaži saatmine, eesmärgiga teha valveobjekti oluliste osade (uste, akende jm, mis on patrullekipaažile nähtavad ja ligipääsetavad) väline vaatlus.
2.10 Tingimused on käesolevad Valveobjekti turvagarantii tingimused Väikeäri Nutivalve kliendile, mis on valvelepingu osaks. Tingimuste ja valvelepingu erinevuste korral kehtivad turvagarantii osas Tingimuste sätted. Tingimustega määramata muus osas kehtivad valvelepingu sätted. Tingimused on avaldatud AS G4S Eesti internetilehel www.g4s.ee. Täitjal on õigus Tingimusi ühepoolselt 1 (ühe) kuulise ette teatamisega muuta, kui muudatused on vajalikud Tellija huvide kaitseks või Täitja huvide kaitseks ja need ei mõjuta oluliselt Tellija huve või kui turvagarantii rakendamisega tekib Täitjale senisest enam kulusid. Tingimuste muutmise teade avaldatakse internetilehel www.g4s.ee ja G4Si e-teeninduses ning edastatakse Tellijale e-posti teel või posti teel, kui Tellijal puudub e-posti aadress. Muudatustega mitte nõustumisel, on Tellijal õigus valveleping muudatuse jõustumise kuupäevast üles öelda, informeerides sellest eelnevalt G4Si.

3. Turvagarantii kehtivuse tingimused
Turvagarantii on kehtiv, kui on täidetud järgmised tingimused:
3.1 Täitja juhtimiskeskusesse on valveobjektil asuvast Täitja tööle rakendatud häireseadmestikust edastunud häiresignaal („häire“), millele on reageerinud väljasõiduga Täitja patrullekipaaž või Tellija (või valvelepingus fikseeritud kontaktisik) on ise valveobjekti 1 (ühe) tunni jooksul häire teate saamisest üle vaadanud ning patrullekipaaž või Tellija (või tema kontaktisik) on tuvastanud sissemurdmise või vargusjuhtumi ja kahju tekkimise.
3.2 Pärast häiret valveobjektile sisenemisel on tuvastatud valveobjekti, selle osade või vallasvara vargusjuhtum ning see on fikseeritud (näit. koostatud on nimekiri, tehtud fotod sissemurdmise või varguse jälgedest) ning sellest on viivitamatult teatatud Täitja e-posti aadressile turvagarantii@ee.g4s.com või telefonile 651 1911 või 1911.
3.3 Tellija teatab vargusest kohe politseile, järgib õigusakte, politsei juhiseid ning politsei on algatanud menetluse. Enne politsei saabumist võib valveobjektile siseneda ainult suurema kahju ärahoidmiseks.
3.4 Juhul, kui valveobjektile tekitatud kahju on kohustatud lepingulisel alusel hüvitama ka muu isik, siis kohaldatakse
Täitja ja vastava isiku suhtes seadusest tulenevaid solidaarvastutuse põhimõtteid.

4. Turvagarantii hüvitispiir
4.1 Turvagarantii hüvitispiir on kuni 15 000 (viisteist tuhat) eurot. Kogu ühe vargusjuhtumiga tekitatud kahju ja kulud hüvitatakse kuni hüvitispiiri ulatuses. 
4.2 Kulud hüvitatakse hüvitispiiri ulatuses arvestades järgnevaid erisusi:

  • kunstiteosed, väärisesemed (sh ehted, väärismetallid ja käekellad) hüvitatakse maksimaalselt 5000 euro ulatuses; 
  • maismaa-, õhu- ja veesõidukid, nt jalgratas, tasakaaluliikurid, elektrijalgrattad, paadid kogupikkusega kuni 2,5 m, murutraktorid, droonid ning nende osad hüvitatakse maksimaalselt 5000 euro ulatuses;
  • Mittekinnitatud ehitusmaterjalid (nt tellised, torud, värv, parkett, juhtmed) ja ehitustööriistad hüvitatakse maksimaalselt 5000 euro ulatuses;
  • põllumajandussaadused, toit, alkohol, loomad, linnud, kalad, raha, margid, võlakirjad, väärtpaberid, tšekid, pangakaardid, dokumendid, käsikirjad, joonised, mudelid, vormid, andmekogud, arhiivid, arvutite tarkvara, litsentsid, elektrooniliselt säilitatavad andmed hüvitatakse maksimaalselt 300 euro ulatuses.

5. Tellija on kohustatud:
5.1 Valveobjekti pärast Täitjalt häire teate saamist hiljemalt 1 (ühe) tunni jooksul ise üle vaatama ning sissemurdmise või vargusjuhtumi tuvastamisel sellest Täitjat kohe informeerima, kui Tellija ei soovi Täitja patrullekipaaži kohest reageerimist häirele.
5.2 Vargusest teada saamisel teavitama sellest vastavalt Tingimuste punktile 3.3 politseid ning esitama avalduse väärteo- või kriminaalmenetluse algatamiseks.
5.3 Esitama 3 (kolme) kuu jooksul Täitjale vastavalt internetilehel www.g4s.ee esitatud juhistele kahju hüvitamiseks kirjaliku avalduse, tõendama varguse toimumist ja kahju suurust, täitma Täitja ja/või tema poolt hüvitamiskohustuse kindlaks tegemiseks volitatud isiku juhiseid, esitama politsei tõendi ning andmed vargusjuhtumi asjaolude ja varastatud esemete kohta (nimekiri, dokumendid, fotod). Esitama Täitjale või tema poolt volitatud isikule kõik muud tema poolt nõutud andmed, dokumendid ja seletused.
5.4 Juhul, kui Tellijal on valveobjekti suhtes kehtiv kindlustusleping, siis teavitama kohe ka selle lepingu kindlustusandjat vargusest ja esitama talle kahjukäsitluseks kõik nõutud dokumendid ja andmed. Teavitama Täitjat kohe, kui kindlustusandja on varguse kahju hüvitanud.
5.5 Tellija ei tohi suurendada valveobjektiga seotud riski, mille tõttu võib suureneda varguse oht.
5.6 Tellija kohustuste täitmisel samastatakse Tellijaga tema üürnikud, valvelepinguga määratud kontaktisikud ja muud valveobjekti kasutajad. Äraolekul on Tellija kohustatud tagama Tingimustega ettenähtud kohustuste täitmise nende poolt.

6. Kahjuhüvitis
6.1 Kahju hüvitatakse, kui turvagarantii on kehtiv, kahju on tekkinud vargusjuhtumi tagajärjel, Tellija ning Täitja on täitnud kõik Tingimustes ettenähtud kohustused ning kahju ei ole hüvitanud Tellija kindlustusandja. Hüvitatakse ainult otsene varaline kahju.
6.2 Hoonele või hoone reaalosale tekkinud kahjustuste parandamise kulud hüvitatakse nende taastamisväärtuses. Taastamisväärtus on hoone või hoone reaalosa taastamise maksumus valveobjektil vargusjuhtumi eelsesse seisukorda vastavalt taastamise ajal kehtivatele ehitusnormidele. Hoone või hoone reaalosa taastamiseks vajalikud mõistlikud kulud hüvitatakse Täitjaga või tema poolt volitatud isikuga kooskõlastatud kalkulatsioonide alusel. Ei hüvitata seda osa hoone või korteri taastamismaksumusest, mis suurenes Tellijast või temaga samastatud isikutest tulenevate asjaolude tõttu (nt Tellija valikutest, käitumisest).
6.3 Vallasvara kahju hüvitatakse vara samaväärsena taassoetamise väärtuses ehk hüvitatakse samas seisundis ja kulumisega kasutatud esemete asendamise hind. Kui selliseid esemeid ei pakuta, siis funktsionaalselt sarnaste esemete hind. Kui varguse käigus varastatakse uued esemed (näiteks kaup), hüvitatakse vallasvara uue samaväärsena taassoetamise väärtuses. Kunsti, kollektsioonide, väärisesemete hävimise ja varguse korral hüvitatakse nende vargusjuhtumi eelne tegelik väärtus ehk kohalik keskmine müügihind enne vargusjuhtumit.
6.4 Ei hüvitata eseme väärtuse vähenemist ja emotsionaalset väärtust. Ei hüvitata kahju, mis tekkis või suurenes Tellija tegevuse või tegevusetuse tõttu või kahju seda osa, mida ei saa kindlaks teha. Kahju ei hüvitata, kui Tellija ei ole täitnud Tingimustes ettenähtud kohustusi. Ei hüvitata saamata jäänud tulu, isikukahju, mittevaralist kahju, puhtmajanduslikku kahju, leppetrahve ja viiviseid. Hüvitamisele ei kuulu käibemaksuseaduse alusel ettevõttele tagastatav käibemaksu osa.
6.5 Kahju hüvitab Täitja või tema poolt volitatud isik. Hüvitise saaja on valveobjekti omanik või seaduslik valdaja. Hüvitis on rahaline. Kahju hüvitatakse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul varguse asjaolude ja kahju hüvitamise kohta kõigi andmete saamisest.
6.6 Pärast kahju hüvitamist läheb Tellija nõue kahju tekitanud isiku vastu üle Täitjale. Juhul, kui hüvitise saaja saab hüvitatud eseme pärast kahju hüvitamist tagasi, kohustub ta selle Täitjale üle andma või hüvitama selle väärtuse.
6.7 Juhul, kui vargusjuhtumi korral kahju ei hüvitata, teatab Täitja selle põhjusest Tellijale kirjalikult.
6.8 Juhul, kui Tellija ei ole rahul kahju hüvitamise või mitte hüvitamisega, on tal õigus pöörduda kirjaliku avaldusega Täitja poole.