ANDMEKAITSE

Lähtume isikuandmete töötlemisel alltoodud põhimõtetest:

  • isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja andmesubjekti suhtes läbipaistvalt;
  • isikuandmeid kogutakse ainult konkreetsel ja kindlaks määratud eesmärgil;
  • isikuandmed on õiged ja ajakohastatud;
  • isikuandmeid säilitatakse andmesubjekti tuvastamist võimaldavas vormis ainult seni, kuni see on isikuandmete töötlemise eesmärgiks vajalik;
  • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades selleks vajalikke tehnilisi või korralduslike meetmeid ning tegutsedes isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate andmesubjektide õiguste alusel.

Töötleme isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusnormidega. Isikuandmed saavad meile teatavaks teenuse osutamise ja toodete müümisega ning meie e-keskkondade kasutamisega seoses.

Meie teenuseid ja e-keskkondi saab kasutada lepingulise kliendina, kellegi teise poolt sõlmitud lepingu alusel teenuse kasutajana või lihtsalt külastades e-keskkondi (ilma, et olete lepinguline klient).

Muudatustest „G4Si isikuandmete töötlemise põhimõtetes“ teavitame kodulehe kaudu, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil. 

Kui soovite saada lisateavet oma isikuandmete kasutamise kohta või kui olete mures, et teie isikuandmeid on töödeldud hooletult, võite sellest alati teada anda meie isikuandmete kaitse spetsialistile aadressil andmekaitse@ee.g4s.com.

AVALDUS TEABE SAAMISEKS JA EDASTAMISEKS