Koolitused

G4S ainuke ettevõte Eestis, kes pakub nii laia valikut äri- ja turvakoolitusi. Meie trumbiks on koolitajad, kes annavad edasi teoreetilisi teadmisi, illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.

Tutvustus

Pakume laia valikut turvalise käitumise ning turvameetmete ja -vahendite koolitusi nii äri- kui ka avalikule sektorile. Korraldame tööalaseid koolitusi vastavalt ettevõtete tellimusele üksikisikutele või gruppidele.
Koolituste läbiviimisel kaasame ka teiste valdkondade eksperte, kellel on valdkonnale vastav kõrgem haridus või vastav töökogemus õpetatavas valdkonnas. Meie klientideks on riigiasutused, majutus- ja meelelahutusasutused, tervishoiuasutused, tanklaketid, transpordi- jt ettevõtted.
Koolitused koosnevad nii teooriast kui praktikast ning on alati kavandatud kliendi vajadustest lähtuvalt. Koolitusmeetodina kasutame interaktiivset loengut koos videofilmidega, situatsiooni lahendamise ülesandeid, rollimänge, praktilisi harjutusi ja videotreeningut.

Asutused, kellega oleme teinud edukat koostööd personali koolitamisel: Eesti Pank, Eesti Töötukassa, Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu ülikooli kliinikum, Riigi Kinnisvara AS, Kaitseministeerium, kaitsevägi, Euroopa Komisjon, Ida-Tallinna keskhaigla, Järvamaa haigla, Hilton Tallinn Park hotell, Viru Keskus jt.

AS G4S Eesti koolitusloa number: 668.

Koolitused gruppidele
Äriklientidele viime koolitusi läbi gruppides, vastavalt koolituse sisule ja asutuse eripärale.

Üldtingimused
G4S lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest (TäKS), täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ning ettevõtte ärieetikast.
 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel pindadel või kliendi ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. G4Si poolt tagatud ruumides on DATA-projektor, piisavalt valgust, õhku ja ruumi. G4S edastab osalejatele vajalikud õppematerjalid ja -vahendid trükituna või elektrooniliselt vahetult enne koolitust.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist.
Oma valdkonna asjatundjatest koolitajad koostavad õppekavad oma parima äranägemise järgi, lähtudes turvaseadusest.
G4Si koolitajatel on kõrgem erialane haridus või on nad õpetatavas valdkonnas aktiivselt tegutsenud ning neil on vastav kogemus.
 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
G4Si koolitajatel on kõrgem erialane haridus või on nad õpetatavas valdkonnas aktiivselt tegutsenud ning neil on vastav kogemus, mida nad on võimelised tõestama.

Artur Rinne koordineerib väliskoolituse valdkonda. Tal on rohkem kui 15-aastane kogemus mehitatud valves. Koolitusvaldkondadeks on turvataktika, erivahendite kasutamine, kriisikäitumine ja turvatöö eetika. Artur on koolitaja 2017. aastast.

Helges Mändmets on üle 40 aasta töötanud ja koolitanud õiguskaitseorganites ja turvavaldkonnas. Põhitööna tegelenud turvalisuskoolitusega üle 12 aasta. Valdkondadeks on õigusaktid, turvatöö tehnoloogia ja selle organiseerimine, turvataktika, klienditeenindus ning turvatöötaja eetika ja käitumiskultuur turvaettevõttes, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine.

Üllar Kink on kaheksa aastat töötanud Tallinna tuletõrje- ja päästeametis päästja-parameedikuna. Turvaettevõttes G4S on tal 15 aastat töökogemust turvajuhina. Koolitajana tegutsenud üle kümme aasta ning teemadeks on erinevad turva- ja tuleohutuskoolitused.Heikki Sikka on G4Si turvanõunik. Koolitajana on ta tegev üle kümne aasta. Tema valdkondadeks on riskianalüüsid, kriisikäitumine, turvaseadmed ja turvakontseptsioonid.


Koolituste kohta tagasiside kogumise kord
G4S palub pärast igat koolitust osalejatel täita paberil või arvutis tagasiside ankeedi, mille täitmine on lihtne ega võta aega rohkem kui 5 minutit ning on täiesti anonüümne.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
G4S kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 5 alusel.
 

Õppijate vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord
Üksikisikul tuleb koolitusel osalemiseks täita allolev vorm või saata e-kiri aadressil koolitus@ee.g4s.com, mille alusel toimub koolitusele registreerimine. 
Gruppidele koolituse korraldamine toimub vastava kokkuleppe alusel, soovi korral tuleb saata e-kiri aadressil koolitus@ee.g4s.com.

Koolitusest loobumiseks tuleb saata vastav e-kiri aadressil koolitus@ee.g4s.com.

Koolituse eest tasumine, tasust vabastamine ja tagastamise tingimused ja kord
Koolituse hind märgitakse hinnapakkumises. Koolituse eest tuleb tasuda pangaülekandega vastava arve alusel. Arve saadetakse e-kirjaga ning see peab olema tasutud arvel märgitud tähtajaks.
Koolituse tasust vabastamise otsustab koolitusosakonna juhtkond avalduse alusel, mis tuleb saata aadressil koolitus@ee.g4s.com.

Koolituse tasu tagastamise tingimused ja kord
Kui koolitus jääb ära korraldajast tingitud põhjustel, tagastatakse osalejatele tasu täielikult.

Kui koolitusele registreerija soovib koolitusest loobuda, tuleb sellest teatada esimesel võimalusel e-kirja teel aadressil koolitus@ee.g4s.com.

Loobumisel tagastatakse koolitustasu järgmiselt – rohkem kui 14 päeva enne koolituse toimumise algust tagastatakse 50% koolitustasust, vähem kui 14 päeva enne koolituse toimumise algust koolitustasu ei tagastata.

Koolitusgrupid avatud koolitustel
Avatud koolituse koolitusgrupi minimaalne suurus on 10 õppijat. G4Sil on õigus koolitusgrupi alatäitumise korral koolitus ära jätta või edasi lükata. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.

Koolituse katkestamine
Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Juhul kui koolituse katkestab koolitusel osaleja, tuleb tal siiski arve tasuda.

Vaidluste lahendamise kord
Õppija ja asutuse vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.


Lisainfo küsimiseks palun täitke vorm: