Sinu eest valvel!

Praktiline evakuatsiooniõppus

Tulekahjuõppuse praktiline osa


Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse poolt antavad praktilised oskused ja mitmekülgne kava on toonud meie klientidelt hulgaliselt positiivset vastukaja. Kõik me teame koolitusi, mille puhul küsime endalt, kas omandatud teadmisi saab ka reaalselt kusagil rakendada. See koolitus nende kilda ei kuulu.

Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 3 kohustab tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuse omanikku korraldama üks kord aastas „Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse".

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse käigus
  • simuleeritakse reaalset tulekahju
  • harjutatakse tegevusi, mis aitavad ohuolukorras toime tulla

Tulekahjuõppusele esitatavad nõuded

1. Tulekahjuõppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:
1.1. plaani vastavus eesmärgile;
1.2. töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.
2. Tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses viiakse vähemalt üks kord aastas läbi tulekahjuõppus.
3. Tulekahjuõppuse korraldamine on ettevõtte või asutuse juhi või tema poolt määratud isiku kohustus.
4. Mitme ettevõtte või asutuse asumisel ühes ehitises korraldatakse tulekahjuõppuse ühiselt.

Täpsemad „Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse" koostamise nõuded on sätestatud siseministri määruses.

Tulekahjuõppuse legend

1. Tulekahjuõppuse läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes või asutuses.
2. Tulekahjuõppuse legendi koostamisel määratakse:
2.1. tulekahju stsenaarium, sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus;
2.2. millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse;
2.3. milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest.
3. Tulekahjuõppusel osalevad kõik töötajad. Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal, korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi nende töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille raames korratakse üle nende ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust.
4. Kui tulekahjuõppusele soovitakse kaasata päästekeskus, tuleb õppuse korraldamine päästekeskusega eelnevalt kooskõlastada.
5. Kui tulekahjuõppusele soovitakse kaasata Häirekeskus, tuleb õppuse korraldamine eelnevalt Häirekeskusega kooskõlastada.

Tulekahjuõppuse korraldus

1. Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. 2. Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest, mille käigus tutvustatakse töötajatele tuleohutusalaseid teemasid vastavalt Siseministri määruse nr. 43 lisa 2 järgi.3. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte

1. Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:
1.1. õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
1.2. tuvastatud asjaolusid;
1.3. eesmärkide täitmist;
1.4. ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.
2. Kokkuvõtte koostamisel tuginetakse plaanile, tulekahjuõppuse legendile ning osalenud isikute poolt esitatud märkustele.
3. Kokkuvõttes on fikseeritud tulekahjuõppuse käigus ilmnenud plaani puudused ning meetmed nende likvideerimiseks.
4. Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tehakse pärast selle valmimist ühe kalendrikuu jooksul teatavaks töötajatele. Tulekahjuõppuse kokkuvõttega võimaldatakse tutvuda selles osalenud isikutel.
5. Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitatakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat.

Pane tähele:

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse juurde saab tellida ka praktilise tulekustutusharjutuse, mille käigus avaneb kõigil töötajatel võimalus proovida tulekustuti kasutamist. Soovitame  lisada ka see harjutus koolituse päevakavasse, et töötajatel oleksid hiljem vajalikud oskused ja julgus võtta ohuolukorras appi tulekustuti. Seda enam, et ka Tuleohutuse seaduse § 3 lg. 2 p.3 kohustab juhti tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse.


Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!