Tuleohutusülevaatus

Alates 2021. aastast on suuremate büroohoonete, tööstus- ja laohoonete ning garaažide omanikel seadusest tulenev kohustus korraldada hoone tuleohutusülevaatus.

Esmakordne kohustuslik tuleohutusülevaatus tuleb läbi viia ja vastav akt esitada:
  • büroohoonetes pindalaga üle 750 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2023
  • tööstus- ja laohoonetes pindalaga üle 1000 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2024
  • garaažides pindalaga üle 1000 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2025

Tuleohutusülevaatuse korraldamise kohustus on ehitise valdajal. Kui ehitisel on mitu valdajat (nt büroohoone), siis on ülevaatuse korraldamise kohustus omanikul. Ehitise tuleohutusülevaatuse eesmärgiks on anda hinnang ehitise tuleohutusele. Meie poolt teostab tuleohutuse ülevaatust spetsialist, kes omab vastavat kvalifikatsiooni.


Meie tuleohutuse spetsialistid:

  • kontrollivad visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;
  • kontrollivad, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;
  • kontrollivad tuleohutusalast dokumentatsiooni;
  • hindavad ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid;
  • kontrollivad ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

Koostame ehitisele tuleohutusülevaatuse akti ja puuduste ilmnedes anname asjalikku nõu nende likvideerimiseks.


Küsi pakkumist: