Meie käsitlus ettevõtte üldjuhtimisest

G4S kohustuseks on oma aktsionäride ja organisatsiooni huvide kaitsmine, järgides oma tegevuskeskkonna seadusi ja reegleid ning maandades väga hoolikalt ettevõtte äririske.

Seadustele vastavus

G4S eesmärk on vastata täiel määral asjakohastele riiklikele ja rahvusvahelistele seadustele, ettevõte tegutseb kooskõlas kohalike reeglite ja määrustega, sh tegevusalapõhiste määrustega, mis meie äritegevust reguleerivad.
Kõikide juhtide kohus on hoolitseda, et nad on kursis kõikide oma tegevusvaldkonda mõjutavate kohapealsete seaduste ja reeglitega, sh maksustamispõhimõtted ja valuutatehingute kontroll, kasutades vajaduse korral kursisolekuks juriidilisi või muid professionaalseid nõustamisteenuseid.

Raamatupidamisstandardid ja -dokumendid

Kõik raamatupidamisdokumendid peavad kooskõlas asjaomaste regulatiivsete, majandusarvestuslike ja seaduslike nõudmistega, selgelt kajastama äritehingute tegelikku olemust, varasid ja kohustusi. Ükski dokument või kirje ei tohi olla väär, moonutatud, ebatäielik või varjatud.
Kontserni kogu aruandlus peab olema täpne ja täielik ning vastama kõikides olulistes punktides raamatupidamise sise-eeskirjadele, mida on kirjeldatud kontserni finantsjuhtimise käsiraamatus. Töötajad ei tohi esitada olulist juhtimisalast teavet vääralt või seda omakasu eesmärgil või muul põhjusel teadlikult moonutada.

Väline aruandlus

G4S ettevõtetel tuleb esitada andmeid ja aruandeid järelevalveasutustele, riigiasutustele ja teistele valitsusasutustele. Tuleb hoolikalt jälgida, et andmed ja aruanded oleksid õiged, õigeaegsed ja ei eksitaks. Enne tundliku iseloomuga teabe avalikustamist tuleb sellest teavitada ettevõtte tippjuhtkonda.
Suure tähelepanuga tuleb suhtuda ka ajakirjanduses tehtavatesse avaldustesse ning kontrollida, et edastatav teave oleks õige ja ei eksitaks. Teabe puhul, mis mõjutaks avalikustamisel olulisel määral G4S plc aktsiahinda, ning ühinemis-, omandamis- või võõrandamistehinguid (isegi kui tegemist on väiksema tehinguga) käsitleva teabe puhul kehtivad erieeskirjad. Selliste küsimustega tuleks pöörduda asjaomase piirkondliku üldnõuniku poole. Ajakirjanduse esitatud teabepäringud tuleb suunata spetsialistidele, kes vastutavad ettevõtte suhtluse eest ajakirjandusega ning ajakirjandusele võivad avaldusi teha ainult selleks volitatud esindajad.
G4S avaldab oma kodulehel, trükitud majandusaasta aruandes, raamatupidamisaruannetes ja muudes avaldustes kogu olulise teabe, mis võimaldab aktsionäridel ettevõtte majandustulemusi hinnata. G4Si kohta käiva teabe avalikustamisel järgib ettevõte kohaldatavaid seadusi ja börsireegleid.

Töökorralduse reeglid

G4S mõistab, et igasuguse äritegevusega kaasnevad teatud riskid. Juhtkonna ülesandeks on ühelt poolt kindlustada, et oleks kehtestatud sisekorraeeskirjad riskide maandamiseks ja teisalt tagada nendest kinnipidamine. Töötajad peavad hoolitsema selle eest, et nad oleksid oma tööga seonduvatest riskidest teadlikud ja järgiksid riskide maandamiseks kehtestatud sisekorraeeskirju.