Töötajate kohustused G4Si ees.

Töötajad peavad vältima mis tahes olukordi, kus esineb ebaausa äritegevuse ilminguid, isegi kui sellised olukorrad ei ole käesoleva tegevusjuhendiga vastuolus või neile ei saa kohaldada konkreetseid seadusi või reegleid.

Konfidentsiaalne teave

Töötajad ei tohi oma töösuhte ajal või pärast selle lõpetamist kasutada neile nende tööga seoses teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet omakasu eesmärgil või avalikustada sellist teavet kolmandatele isikutele.Töötajad ei tohi oma töökohustuste täitmisel saadud konfidentsiaalset teavet kasutada isikliku kasu saamise eesmärgil. Konfidentsiaalset teavet ei tohi kolmandatele isikutele avaldada ei töölepingu kehtivuse ajal ega pärast töölepingu lõppemist, välja arvatud juhul, kui sellise teabe avaldamiseks on antud nõuetekohane luba, kui see on äritegevuse seisukohalt põhjendatud ning kui teavet edastatakse turvalisel viisil. „Konfidentsiaalne teave” on teave, mis on määratletud kui konfidentsiaalne või on kaasnevate asjaolude tõttu muul viisil selgelt konfidentsiaalne.
Mõiste „konfidentsiaalne teave” ei hõlma avalikku teavet või teavet, mida asjaomane isik on seaduse järgi kohustatud avaldama.

Huvide konflikt


Iga töötaja kohuseks on vältida ärilisi, rahalisi ja muid otseseid või kaudseid huvisid või suhteid, mis on vastuolus ettevõtte huvidega või mis ohustavad tema lojaalsust ettevõttele. Tuleb hoiduda igasugusest tegevusest, mis võiks kas või näiliselt huvide konflikti tekitada ja selline tegevus tuleb lõpetada, v.a juhul, kui pärast ettenähtud juhtimistasandi juhtide teavitamist otsustatakse, et selline tegevus ei ole ebaeetiline ega ebasünnis, ei sea kahtluse alla töötaja usaldusväärsust ning ei kahjusta ettevõtte mainet ja seisundit.

Suhtlemisvõrgustikud

Töötajatelt, kes tegelevad sotsiaalse suhtlemisega Interneti lehekülgedel või gruppides, millel on mingigi seos G4S-iga, või mis viitavad sellele, eeldatakse käitumist, mis vastab G4S väärtustele ja poliitikatele. Töötajad peavad seega tagama, et ettevõttele ei tekitataks õiguslikku ega mainelist kahju ega kahjustataks töötajate, klientide ning riigi elanikkonna ohutust ega turvalisust. Ettevõtte logosid ega kaubamärke, G4S vormi kandvate kolleegide, töötajate, äriruumide, ettevõtte hoonete ega objektide fotosid, kujutusi ega videosid ei tohi kasutada mitte mingil tingimusel, välja arvatud juhul, kui ettevõte on selleks nõusoleku andnud. Alandavaid või solvavaid kommentaare G4S ja / või selle töötajate, kolleegide, partnerite, klientide või liikmete aadressil ei tohi ühelegi sotsiaalse suhtevõrgustiku lehele postitada ning isiklikes blogides peab olema juures selge väide, et väljendatud seisukohad on üksnes autori enda omad ega esinda ettevõtte seisukohti.