Meie äritava standardid

Järgime oma äritegevuses kõrgeid eetilisi norme, et tagada oma töötajate ja organisatsiooni usaldusväärsuse säilimine.

Altkäemaksud ja korruptsioon

G4S on resoluutselt igasuguste altkäemaksude ja korruptsiooni vastu.

G4Si või tema nimel pakutavad mis tahes maksed, kingitused või hüved, mis ajendavad või mille eesmärk on ajendada kedagi käituma kohatult, ning maksed, kingitused või hüved, mida pakutakse ametnikele eesmärgiga mõjutada neid nende kohustuste täitmisel (v.a neile seaduse alusel tasumisele kuuluvad maksed, lõivud jne), toovad asjassepuutuvate töötajate jaoks tõenäoliselt kaasa distsiplinaarvastutusele võtmise, sealhulgas kohese vallandamise.

Kolmandale isikule võib kingitusi teha või teda töö asjus võõrustada üksnes siis, kui see on kooskõlas vastavas piirkonnas levinud äritavadega, kui see on tagasihoidliku väärtusega ning kui kingitust või võõrustamist ei saa tõlgendada hüvede pakkumisena kasu saamise eesmärgil. Kahtluste korral tuleks toetuda G4Si võõrustamispoliitikale või pöörduda asjaomase piirkondliku või kontserni tasandi üldnõuniku poole. Selles küsimuses on juhtidel abi ka G4Si ärisponsorluse poliitikast.

Ettevõtte teenuste ja toodete müümisel ja tarnijatelt teenuste ja toodete ostmisel tuleb lähtuda üksnes kvaliteedist, teostusest, hinnast, väärtusest ja/või nende kasust kontsernile ning ühelgi juhul ei tohi lähtuda meelehea saamisest või andmisest rahas, kingituste, võõrustamise, vastuteenete või mis tahes muus vormis.

Töötajad ei tohi kolmandatest isikutest asutustelt või isikutelt vastu võtta kingitusi ega raha või lasta end võõrustada, kui põhjendatult on võimalik arvata, et see võib mõjutada äritehinguid. Kõik kingitused, mille väärtus pole sümboolne, tuleb tagastada. Kultuuriruumis, kus kingituse tagastamist peetakse solvamiseks, tuleb kingitus ettevõttes deklareerida ja annetada heategevuseks, kui see on otstarbekas.


Poliitiliste ühenduste toetamine

G4S ei toeta rahaliselt poliitilisi parteisid ja seda põhimõtet tuleb järgida üle kogu maailma. Ainsaks erandiks reeglist on riigid, kus poliitiliste ühenduste rahaline toetamine on seadusega kooskõlas või kus see on kehtiv, seaduslik ja üldiselt tunnustatud tava. Sellistel juhtudel peab mis tahes toetused heaks kiitma vastava piirkonna või haru juht.
Kuna G4S on Ühendkuningriigis registreeritud aktsiaselts, peab ettevõte järgima Ühendkuningriigi äriühingute seadust. See tähendab, et kõik kontserni ettevõtted peavad enne kavandatud toetusmaksete pakkumist või tegemist aktiivselt poliitikaga tegelevatele ühendustele teavitama G4S kontserni finantsdirektorit. Võib juhtuda, et maksete tegemiseks on vaja aktsionäride nõusolekut, mille saamine on keeruline, aeganõudev ja kulukas - see tähendab, et tõenäoliselt lubatakse teha ainult sümboolse väärtusega makseid. G4S plc aluspõhimõtted on siduvad kõikide G4Si kontserni ettevõtete jaoks. See tähendab, et iga olulisema makse jaoks on vaja G4Si aktsionäride üldkoosoleku heakskiitu. Kuna sellise heakskiidu saamine oleks keeruline, aeganõudev ja kulukas, ei anta sümboolsest summast suuremateks makseteks tõenäoliselt luba. Kooskõlas G4Si poliitiliste annetuste poliitikaga tuleks heakskiidu saamise taotlus esmalt esitada asjaomasele piirkondlikule või divisjoni tasandi tegevjuhile, kes edastab taotluse enne mis tahes makse pakkumist või tegemist G4Si üldsekretärile.

Klientide kohtlemine

Vastastikune usaldus ja hoolimine G4Si ja meie klientide vahel on äärmiselt oluline. Kõik töötajad peavad järjekindlalt püüdlema selle poole, et pakkuda eeskujulikku, kvaliteedi ja hinna suhtele vastavat teenindust, rahuldada klientide ootusi ja ennetada nende muutuvaid nõudmisi.

Organisatsioonisisesed tarnijad

Kõik G4Si ja tütarettevõtjate vahelised äritehingud kaupade või teenuste tarneks peavad lähtuma tavapärasest sõltumatuse ja võrdsuse põhimõtetest. Sellised põhimõtted peavad hõlmama nii hinnakujundust kui teisi lepingulisi tingimusi ja olema sama õigustatavad kui need, millega nõustuksid sõltumatud osapooled.

Organisatsioonivälised tarnijad


Kõigil tarnijatel on õigus võrdsele kohtlemisele ja võimalikel uutel tarnijatele peab olema tagatud mõistlik võimalus G4Siga koostööd alustada. Meie põhimõte on tasuda tarnijatele õigeaegselt ja kooskõlas kokkulepitud tingimistega. Meie endi eetilistest põhimõtetest lähtuvalt esitame kõrgeid nõudmisi ka oma tarnijatele.

Konkurents

G4S konkureerib alati jõuliselt, kuid õiglasel ja eetilisel viisil. Konkurentsiedu sõltub hinna ja kvaliteedi heast suhtest ning suurepärasest teenindustasemest. Konkurente ei tohi halvustada. Konkurentidega suheldes peavad töötajaid hoiduma konfidentsiaalse sisuga teabe arutamisest ning ei tohi konkurentide ärisaladuste või konfidentsiaalse teabe teadasaamiseks kasutada lubamatuid vahendeid. Töötajatel on keelatud rääkida hinnakujunduspõhimõtetest või siduda end tegemiste või toimingutega, mis on vastuolus asjaomasele ettevõttele kohaldatavate seadustega.