Eetika rakendamine

Käesolevad ärieetika põhimõtted tuleb miinimumnõuetena tarvitusele võtta kõikides kontserni ettevõtetes ja jagada kõikidele G4Si kõrgema taseme juhtidele.

Põhimõtted avaldatakse ettevõtte üleilmses sisevõrgus ja lisatakse edaspidi vajadusel töölepingutele. Põhimõtete täitmist jälgitakse G4Si järelevalveprotseduuride raames. Põhimõtted vaadatakse kord aastas üle. Kui mõni G4Si ettevõte on kehtestanud ja välja andnud oma ärieetika põhimõtted, tuleb neid kontserni põhimõtetega võrrelda ja veenduda, et need vastavad samadele miinimumnõuetele.

Töötajate kaebused, vääritust teost teatamine ja ettepanekud

Töötajad võivad olla kindlad, et ettevõte kaalub nende konstruktiivseid ettepanekuid põhjalikult ning tegeleb süvitsi ja erapooletult töötajate tõsiste murede ja kaebustega, sh pettuste, väärandmete esitamise, varguste, ahistamise, diskrimineerimise ja seadustele, määrustele ja sise-eeskirjadele mittevastavustega.
Kõiki probleeme tuleb uurida erapooletult, et kaitsta töötaja õigusi. Töötajad, kes on mures võimaliku ebaeetilise käitumise pärast, peaksid kõigepealt teavitama kohalikku personaliosakonda või finantsdirektorit. Kui töötaja seda soovib, võib ta jääda anonüümseks. Konfidentsiaalsuse tagamiseks ei soovitata töötajatel arutada selliseid probleeme oma kolleegidega või kolmandate isikutega, väljaarvatud juhtudel, kui neil on selleks voli või kui seda nõuab seadus.
Kui töötaja ei ole rahul tema tõstatatud küsimusele esitatud vastusega või kui küsimus on iseäranis keeruline või tundlik, võib ta sellest teatamiseks kasutada konfidentsiaalset infotelefoni. Kasutada saab kahte infotelefoni:
• G4Si kohaliku tegevusharu infotelefon +372 503 9063 (töötajate peausaldusisik), mille kaudu töötajad saavad tõstatada küsimusi, suunates need kohaliku tasandi kõrgemale juhtkonnale ettekandmiseks, uurimiseks ja lahendamiseks;
• Safe to Say – ülemaailmne infotelefon 1-561-207-2609 ja veebiteenus (https://g4s.Safe2Say.info) probleemideks, millest ei saa teatada ja mida ei saa asjakohasel viisil uurida kohalikul tasandil või mis on erakordselt keerulised või tundlikud.

Ärieetika põhimõtete järgimise kontrollimine


Me kontrollime pidevalt ärieetika põhimõtetest kinnipidamist, kasutades vääritust teost teavitamise vahendite, sise- ja välisauditite ning regulaarsete juhtimisaruannete kaudu saadud teavet.

Põhimõtetest kinnipidamine

Kuna G4Si eesmärgiks on järgida oma äritegevuses kõrgeid eetilisi norme, ei luba me kasutada mingeid selliseid tegevusi ja tavasid, mis on vastuolus kontserni põhimõte ja reeglitega. Kontsern on seadnud töösuhte toimimise tingimuseks range kinnipidamise nimetatud põhimõtetest ja muudest toetavatest põhimõtetest. Töötaja mis tahes tegevus, millega tahtlikult või hooletuse tõttu rikutakse ärieetika põhimõtteid, võib kaasa tuua distsiplinaarvastutuse või kriminaalmenetluse algatamise asjakohastel juhtudel.