Meie kohustused oma töötajate ees

G4S peab oma kohuseks optimeerida iga töötaja ja kogu ettevõtte töö tulemuslikkust, võttes igale ametikohale tööle ainult kõige paremaid töötajaid ja luues töökeskkonna, kus inimesed tahavad ja suudavad täielikult pühenduda kontserni edukusele.

Et luua töökeskkond, mis soodustab meeskonnavaimu ning pühendumist G4Si väärtustele ja eesmärkidele, seisab ettevõte hea selle eest, et igat töötajat koheldaks õiglaselt, austusega ja lugupidavalt.

Siseriiklikud seadused

Me kohtleme oma töötajaid, lähtudes siseriiklikest normatiivsetest nõudmistest ja täidame tööseaduses või sotsiaalse kaitse seadustes ning määrustes tööandjale pandud kohustusi töövõtja ees.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) deklaratsioon aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl

G4S toetab ILO deklaratsiooni nelja aluspõhimõtet. See tähendab, et me austame kooskõlas kohalike seaduste ja tavadega ühinemisvabadust ja kollektiivset läbirääkimisõigust, inimeste vabadust oma tööd valida ja ei kasuta sunniviisilist või laste tööd; me ei diskrimineeri inimesi nende soo, nahavärvi, rahvuse, kultuuri, usuliste veendumuste, seksuaalse suundumuse või puude tõttu.

Ahistamine

Ahistamist võib määratleda kui ebasoovitavat käitumist, mis teist inimest hirmutab, häirib, häbistab, alandab või solvab. Me ei aktsepteeri käitumist, millega kaasneb töötaja rassiline, seksuaalne või mis tahes muu ahistamine. Kui töötaja tunneb, et teda on ahistatud, peab ta juhtunust rääkima oma piirkonna personalijuhiga, kes korraldab koheselt juhtumi sõltumatu ja konfidentsiaalse uurimise.

Võrdsed võimalused

Me väärtustame kõikide oma töötajate panust ettevõttesse ja tagame neile võrdsed võimalused karjääri tegemiseks, mida ei mõjuta muud kaalutlused kui töötajate tulemuslikkus, võimed ja kutseoskused. Töötajatel võimaldatakse oma võimeid täiustada ja kui see on otstarbekas, oma karjääri ettevõttes edasi arendada.

Tööohutus ja -tervishoid

G4S peab töötajate tööohutuse ja -tervishoiu edendamist äärmiselt oluliseks. Eriti suurt tähelepanu pöörame oma töömeetodite tõhususe ülevaatamisele, et võimalikult tõhusalt kaitsta neid töötajaid, kes töötavad kõrgendatud riskidega keskkonnas.

Töösuhted

Ettevõtted ja nende töötajad pingutavad selle nimel, et luua püsivaid ja pikaajalisi töösuhteid. Töötajate tasustamisel ja nende tööaega arvestamisel lähtutakse vähemalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud ja kokkulepitud või tegevusharu standarditega kehtestatud miinimumtingimustest.

Värbamiseelne taustuuring ja valik


Meie tegevuse iseloomu tõttu ja selleks, et kaitsta meie töötajate ja klientide huve, kasutab G4S väga põhjalikke värbamiseelsete taustuuringute ja valiku meetodeid.