Sinu eest valvel!

Liitudesse kuulumine

Turvavaldkonna liidri ja ühe suurima tööandjana Eestis on G4S tegev ka mitmetes erialaliitudes, panustades Eesti ettevõtluskeskkonna ja turvavaldkonna arendamisse.Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) on loodud 1993. aastal juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine õiguskaitseorganite ja muude huvitatud isikutega ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes.

Eesti Turvaettevõtete Liit pöörab pidevat tähelepanu oma liikmete vaheliste suhete kujundamisele heade äritavade vaimus ning ausa konkurentsi põhimõtete järgimisele kogu turvaturul. Ettevõtte liitu kuulumine on märgiks ettevõtte kõrgendatud nõuetest iseenda vastu, samuti on see suurema usaldatavuse tagatiseks klientidele.

Olime 1993. aastal üks Eesti Turvaettevõtete Liidu asutamislepingu sõlmijatest. Eesti turvaturu liidrina suhtume tõsiselt turuliidri rolli ühiskonna turvalisemaks muutmisel. Aktiivse osalemisega Eesti Turvaettevõtete Liidus anname olulise panuse turvavaldkonna arengu tagamiseks. G4Si nõukogu liige Andrus Ossip on olnud aastatel 2004-2008 Eesti Turvaettevõtete Liidu juhatuse liige ja 2008. aastast alates on ta ametis liidu juhatuse esimehenEesti Kaitsetööstuse Liit(EKTL) on mittetulunduslik organisatsioon, mis asutati 2009. aastal ja milleeesmärkideks on liikmete huvide esindamine, kaitsmine ja uute võimaluste loomine suhetes kaitsetööstuse toodangu tarbijate, arendajate ja tootjatega, koostöö arendamine Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, samuti liidu tegevusvaldkonda puudutava informatsiooni kogumine, levitamine ja vahendamine oma liikmetele ja avalikkusele.

G4S on Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige 2010. aastast alates. Liitu kuulumine on G4Si jaoks oluline, kuna rahvusvahelise turvakontserni osana omame turvalisuse tagamisel kogemusi ka kaitsestruktuurides üle maailma. Aktiivse osalemisega Eesti Kaitsetööstuse Liidus anname omapoolse panuse Eesti riikliku julgeoleku parendamisesse.

Briti-Eestio Kaubanduskoda


Briti-Eesti Kaubanduskoda on 1996. aastal asutatud mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada ning edendada äri- ja muid sidemeid Eesti ja Ühendkuningriigi vahel. Tänaseks on Briti-Eesti Kaubanduskoda muutunud üheks suurimaks ja aktiivseimaks rahvusvahelise äri organisatsiooniks Eestis,mis alates 2004. aastast on pannud õla alla erinevatele Eesti heategevusprojektidele.

G4S on Briti-Eesti Kaubanduskoja liige alates 2012. aastast. Briti-Eesti Kaubanduskoja liikmelisus annab Suurbritannia päritolu turvaettevõttele G4S võimaluse kaasa rääkida Eesti majanduspoliitika ja ettevõtluse seadusandluse kujundamisel, samuti ärieetika ja vastutustundliku ettevõtluse propageerimisel.