Juhiveerg

Priit Sarapuu: Riik, teeme rohkem koostööd!

  • Kuupäev: 13.10.2014
    Autor: Priit Sarapuu

Septembri esimestel kuupäevadel toimunud USA presidendi visiit Eestisse ei jätnud ühtegi kahtlust: väike riik on suutnud luua tugevad ja usaldusväärsed suhted maailma poliitilisel kaardil tooni andva suurriigiga. Samuti saime kinnitust, et Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) on kaitsmas meie huve, kui selleks peaks olema vajadus. Tuleval aastal investeeritakse riigi kaitsesse rohkem kui NATOle lubatud 2% sisemajanduse kogutoodangust. Sellega oleme tunnistajaks, et riigi kaugusesse suunatud pilk on terav ning meil on kindel siht, kuidas edasi minna. Kuidas on aga lood siseturvalisusega?Priit Sarapuu, G4S Eesti juhatuse esimees

Eesti elanike mure kuritegevuse pärast on kümnendi madalaimal tasemel, nagu selgub Eurobaromeetri analüüsist. Kui 2004. aasta kevadel pidas iga kolmas Eesti elanik kuritegevust peamiseks riigi ees seisvaks probleemiks, siis tänavu kevadel oli selliseid inimesi vaid 6%. Registreeritud kuritegude arv on aasta-aastalt langenud, sh ka varavastased kuriteod. Suuresti on selle taga Eesti politsei tubli töö ning julgen arvata, et oma panuse on andnud ka turvafirmad.

Kuigi Eestis puudub sellekohane kõiki turvaettevõtteid hõlmav statistika, on alust arvata, et turvafirmadel on märkimisväärne roll varavastaste süütegude tõkestamisel. Ainuüksi G4Si turvatöötajad annavad politseile iga-aastaselt üle ligi 4000 korrarikkujat, kellest valdav osa tabatakse seoses varavastaste õigusrikkumistega. Kahanevate arvude taga on tõsine töö. Samuti võib langevast statistikakõverast välja lugeda, et korrakaitsjatel vabaneb ressurss tegelemaks prioriteetsemate kuriteoliikidega. Ettevõetud reform politseis peaks seda ka toetama.

Ma loodan, et nende reformide käigus osatakse näha laiemat pilti ning riigi siseturvalisuse küsimuste arutamisel arvestatakse ka turvaettevõtete võimalustega. Sarnaselt järjest laialdasemale vabatahtlike kaasamisele peab riik tegema jõulisemat koostööd turvasektoriga, kasutamaks ära turvaettevõtete ressursse.

Miks peaks? Olukorras, kus Eestis hajaasustus aina suureneb ning riigi enda ressursse ei pruugi jätkuda, tagamaks piisav kohalolek, peaks teravamalt üle vaatama juba olemasolevad võimalused. Eestis on piirkondi, kus politseipatrulli teenistuspiirkonna raadius võib ulatuda 50–60 kilomeetrini. Kehvade asjaolude kokkulangemisel võib neis piirkondades reageerimisaeg drastiliselt pikeneda, avaldades negatiivset mõju abivajajate turvatundele. Samal ajal on turvaettevõtetel olemas pea kõikjal Eestis sisuliselt dubleeriv süsteem, mis võimaldab kiiret reageerimist ja seeläbi politsei abistamist avaliku korra kaitsmisel. Ka muudes olukordades, mis otseselt ei nõua politsei sekkumist – liikluse reguleerimine, kergemate liiklusintsidentide fikseerimine, kiiruse mõõtmine –, saavad turvaettevõtted olla riigile kohusetundlikuks partneriks.

Kõiki neid ülesandeid täidetakse lepingulistel alustel turvaettevõtete poolt edukalt juba täna, sellekohaseid näiteid on nii G4Sil kui ilmselt ka teistel turvaettevõtetel. Samuti oleks üheks lisavõimaluseks hädaolukordade kiiremaks ja tõhusamaks lahendamiseks turvafirmade, politsei ja päästeameti häirekeskuse kindlatel alustel reglementeeritud koostöösuhe. See annaks võimaluse paindlikumalt planeerida ressursse, tõstes seeläbi kogukonna turvatunnet, sest nii saame tagada parema korrakaitsjate kohaloleku.

Detsembris plaanib Siseministeerium esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks Siseturvalisuse arengukava. See on raamdokument, mis määrab kindlaks turvalise elukeskkonna loomise ja säilitamise aluseks olevad siseturvalisuse valdkonna võimalused, vastutusalad ja koostöövormid. Arengukava defineerib turvalisust kui „paljude kaasabil loodavat ühiskondlikku seisundit, milles inimene tunneb ennast kaitstult, kus on tagatud ohutu elukeskkond, vähendatud on tõenäosust sattuda ohuolukorda ning suurendatud on võimekust ohule reageerida ja leevendada ohu realiseerumisel tekitatud kahju."

Oma ettepanekud kogukondade turvalisuse osas on esitanud ka Eesti Turvaettevõtete Liit. Turvaettevõtted on valmis tegema riigiga laialdasemat koostööd. Me tahame olla nende paljude seas, kes loovad turvalisema Eesti.

Kategooriad: Juhiveerg  

Kommentaarid

Lisa kommentaar